Arkiv

Coompanion

Social innovation för regional utveckling

Projektet SIRU skapar en infrastruktur för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ. Projektet utgår från samhällsutmaningar snarare än bransch och breddar därmed möjligheten till nya innovationer och till att inkludera fler människor i innovationsprocesser.

Projektet har fyra delmål:

  • Att höja kunskapen kring social innovation
  • Att skapa tvärsektoriell samverkan för att lösa samhällsutmaningar
  • Att skapa sammanhang för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ
  • Att öka medvetenheten kring social hållbarhet

Projektet vänder sig till alla sektorer. Primär målgrupp är små och medelstora företag.

Utveckling av besöksnäring i Sunnaryd

Sunnaryds färjeläge är en naturskön plats vid Bolmen där bolmenfärjan anlägger. Eftersom många passerar Sunnaryd finns det ett värde för både besökare och lokalinvånare att mötas och umgås.

Syfte med projektet – Utveckling av besöksnäring i Sunnaryd, har varit att vidareutveckla servicen och attraktiviteten för besökare och invånare. Målet har varit att öka antalet besökare.

Med hjälp av medel från Leader Västra Småland har Enter Gislaved i samverkan med Sunnaryds byalag kunnat utveckla området till en attraktivare plats. Detta har skett genom en totalrenovering invändigt av gamla smedjan som turistinformation. Uteområdet har rustats upp med en veranda, nyinköpta bord och skyltar. Inför sommarsäsongen 2019 sätter vi upp en gungställning och då är projektet slutfört.

HNJ

Sträckan mellan Halmstad och Nässjö är en viktig länk för både persontrafik och godstransporter. En förutsättning för att näringslivet ska fortsätta utvecklas är tillgången till effektiva och miljöanpassade transportkedjor. Enter driver frågan om HNJ-banans utveckling tillsammans med det lokala näringslivet och Gislaveds kommun.

Logistikpunkt Smålandsstenar

En framtida omlastningscentral i Smålandsstenar. Enter driver frågan om ett stickspår från järnvägen Halmstad-Nässjö med tillhörande terminalytor möjliga för omlastning mellan järnvägen och de tunga godstransporterna som dagligen fraktas på vägarna 26 och 153. Projektet har stor betydelse för hela regionen och sker i dialog med näringsliv, omkringliggande kommuner och Hallands Hamnar.

Fegen Inspiration Area

Fegen Inspiration Area, även kallat FIA, är ett samarbete mellan Gislaved, Svenljunga och Falkenberg kommun.
FIA arbetar med att utveckla vandringsleder, kanotleder samt entreprenörskapet i området.

Projektet Destinationssajt: Fegen Inspiration Area

Falkenberg, Svenljunga och Gislaved samverkar kring Fegenområdet som är ett attraktivt område med utvecklingspotential inom besöksnäringen. FIA arbetsgruppen arbetar för att utveckla området till en långsiktig hållbar destination. FIA har genom Landsbygdsprogrammet sökt projektpengar för en destinationssajt, som ska lyfta aktiviteter och entreprenörer i området ut mot besökare. Projektet Destinationssajt Fegen Inspiration Area, är en investering som syftar till att vidareutveckla och modernisera befintligt destinationssajt. Målgruppsfokus är den naturfokuserade nyfikna upptäckaren. Målet är att öka antal sålda lägerkuponger via destinationssajten, lyfta fram turismprodukter som erbjuds/exponeras genom destinationssajten och öka antal besökare till destinationssajten.

 

 

Smålands Turism

Smålands Turism är den regionala turistorganisationen i Region Jönköpings län, ägt av länets kommuner och regionen.
Ägarnas uppdrag till Smålands Turism AB är att utveckla och marknadsföra turistprodukter samt att utveckla och främja turismen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå.
Just nu arbetar vi med Hållbar produktutveckling, vilket är en kraftfull satsning på utvecklingsarbete för en hållbar besöksnäring. Med länets unika natur- och kulturvärden som bas ska projektet samarbeta med företag i regionen, specialister från besöksnäringen, offentlig sektor, ideella organisationer och forskare för att initiera och säkerställa hållbar utveckling av exportmogna produkter. Utvalda områden i vårt område är Isaberg samt Stora Mosse nationalpark.