Träffa Jenny Axelsson – ny chef för samhällsutvecklingsförvaltningen

Vid årsskiftet startades kommunens nya organisation upp, en organisation som numera består av sex nämnder och fem förvaltningar. En av dessa förvaltningar är samhällsutvecklingsförvaltningen där de verksamheter som bidrar till attraktivitet, samhällsutveckling samt goda boende- och livsmiljöer finns samlade. Ny chef för denna förvaltning är Jenny Axelsson.

Lite kort Jenny, vem är du?

Jag är uppvuxen i Värmland, Bergslagen, men numera bosatt i Halmstad. Fyller 49 år i år, och är som sagt förvaltningschef för nya samhällsutvecklingsförvaltningen sedan 1 januari. Jag har en bred bakgrund med mycket arbete i kommunala organisationer.

På fritiden tycker jag mycket om att vara utomhus och har fyra hundar som jag lägger mycket tid på, två springerspaniels och två borderterriers. Tycker om litteratur, läser mycket, och är i grund och botten bibliotekarie.

Vad finns i samhällsutvecklingsförvaltningen? Vad hittar vi där?

Samhällsförvaltningen är en stor förvaltning där man har lagt in flera före detta mindre förvaltningar. I den startorganisation som vi börjat arbeta utifrån så finns åtta avdelningar; tekniska avdelningen, VA, serviceavdelningen, fastighetsavdelningen, kulturavdelningen, fritid och folkhälsa, måltid och bygg och miljö. Så det är en förvaltning med stor bredd. De två största avdelningarna sett till personal, är måltid och serviceavdelningen, och totalt är det över 400 personer som arbetar i den nya förvaltningen.

Det här är en förvaltning som tillsammans ska arbeta för den här traktens utveckling och tillväxt. Den är en viktig och stark kugge i kommunens arbete med platsens tillväxt. Både tillväxt i att det ska bli fler bostäder, fler företagsetableringar etc., men också om nuet och att kunna arbeta bra internt för invånarna här och nu. Sen har vi också destinationsstödet, turismutvecklingen och att få hit fler besökare. Själva driften av det man möts av som besökare ligger hos den här förvaltningen.

Kan man säga att man med den här nya förvaltningen, med dess olika avdelningar, får en tydligare bild av uppdraget och att det blir en bättre helhet?

Ja det är så vi ska ha det. Vi måste jobba tillsammans, samordnat. Vi kan inte ha olika bild av prioriteringar och vi kan heller inte ha områden där vi arbetar för oss själva och har en egen agenda. Det handlar helt enkelt om att vi tillsammans ska ha samma målbild, och att vi jobbar tillsammans för att ta oss dit. Både i små saker och i stora processer.

Vad är skillnaden mellan att leverera och planera, och att tänka och utveckla?

För mig är det en stor skillnad. Men man gör ingen bra leverans utan att först planera. I en kommun är det politiken som ger oss uppdrag. Men utifrån uppdragen vi får ska vi planera för när och hur vi genomför dom, och själva leveransen hänger på att man har samma bild internt i organisationen. Vad som ska ske, vem som ska göra det och att det också blir gjort.

Vad ser du för målbild för kommunen nedbruten i din förvaltning, för näringslivet?

Riktat till näringslivet så är det att man ska kunna växa, och för de företag som ännu inte finns så ska det vara lätt att starta upp. I dom här frågorna finns det många delar som har med kommunen att göra. Dels att det finns en plats att bygga på, att det finns tillgänglig mark. Men sen är det många andra delar som kommunen har kontakt med företagen om, som t.ex. tillstånd. I den kontakten med kommunen är det viktigt att det är lätt att få dom svaren man behöver.

Nu står kommunen inför att revidera sin översiktsplan, och det är ett jätteviktigt arbete där politiken kommer att peka ut hur och var man tänker sig att kommunen ska växa. Utifrån det måste vi sen planera vidare att det bland annat finns byggbar mark. Det här är processer som är ganska långa. Men vi har också ett här och nu där vi ser att vi behöver starta upp ett antal detaljplanearbeten med industrimark för att möta det behovet som ligger inom ett par år.

När man går in och blir ansvarig för en så här stor grupp, med åtta olika avdelningar, kan man hitta några prioriteringar? Vad hugger du tag i nu?

Internt är det att fortsätta forma förvaltningen tillsammans med min ledningsgrupp och andra, så att den är så bra utformad som möjligt för att genomföra sitt uppdrag. Att se till att Gislaveds kommun fortsätter växa. Både med inflyttade personer, med företag och med besökare. Sen kommer politiken att tydliggöra för oss vilka prioriteringar dom har, och det är dom prioriteringarna som vi sen ska leverera på.

Det din förvaltning jobbar med ska syfta till att knyta ihop, förtydliga, förstärka, och utveckla. Gör man det genom att fokusera på intäkter, eller är prioriteringen också på kostnadssidan?

För att ge ett kort svar så måste en kommun som vill växa satsa på aktiviteter för tillväxt. Det skapar intäkter och det ger ett värde här och nu till dom som bor här. Så för att kunna utvecklas måste man först satsa och investera, det gäller inte minst markfrågan. Det är självklart så att vi som kommun måste göra dom insatser nu som skapar byggbar mark. Det kostar initialt, men ger sen mångfalt tillbaka.

Avslutningsvis, när man är i kontakt med kommunen, vad ska man känna?

Kontakten ska vara i trevlig och god anda, svaren ska vara tydliga, och det ska vara i stöttande andemening. Vi ska ge bra, snabba, tydliga och begripliga svar.

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Dzenana ”Nanne” Abdurahmanovic
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE